Objectiu 7

L’objectiu 7 garanteix l’accés universal a serveis energètics assequibles, fiables i moderns. Incrementar significativament la proporció de les energies renovables al mix energètic. Doblegar la taxa de millora global de l’eficiència energètica. Reforçar la cooperació internacional per a promoure l’accés a la recerca i la tecnologia energètica no contaminant, i promoure la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies energètiques no contaminants.

objectiu 7

Metes de l’objectiu 7

7.1. Per al 2030, garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, fiables i moderns.

7.2. Per al 2030, augmentar substancialment la proporció d’energia renovable en el conjunt de fonts d’energia.

7.3. Per al 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

7.3.a) Per al 2030, augmentar la cooperació internacional per tal de facilitar l’accés a la investigació i a les tecnologies relatives a la energia neta, incloses les fonts d’energia renovables, les eficiències energètiques i les tecnologies avançades i menys contaminants de combustibles fòssils, i promoure la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies d’energia no contaminant.

7.3.b) Per al 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per tal d’oferir serveis d’energia moderns i sostenibles per a tots els països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els menuts estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, d’acord amb els programes de suport respectius.