El gran problema

El gran problema que hi ha es que segons dades del Banc Mundial, gairebé mil milions de persones encara viuen sense electricitat al planeta, i un gran nombre d’altres tenen subministraments insuficients o poc fiables. Però a més, prop de 3.000 milions de persones utilitzen combustibles contaminants per cuinar o escalfar casa seva, cosa que augmenta les emissions de diòxid de carboni. Però sens dubte, la causa principal de les emissions de diòxid de carboni són els automòbils i el procés de combustió requerit per als processos industrials i la generació d’energia. Per tant, cal promoure el desenvolupament i l’ús d’energies netes.

Parlar d’energia sostenible, és parlar de mètodes per el gran problema i de producció més nets i aquí hi entra el paper de les fonts renovables de producció (energia solar, eòlica, geotèrmica, marees). Però la conservació també és molt important, ja que s’utilitzen de manera més eficient, la qual cosa redueix la quantitat de serveis utilitzats i genera estalvis. Això és possible aprofitant levolució de la tecnologia.

el gran problema

Objectiu 7

L’objectiu 7 garanteix l’accés universal a serveis energètics assequibles, fiables i moderns. Incrementar significativament la proporció de les energies renovables al mix energètic. Doblegar la taxa de millora global de l’eficiència energètica. Reforçar la cooperació internacional per a promoure l’accés a la recerca i la tecnologia energètica no contaminant, i promoure la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies energètiques no contaminants.

objectiu 7

Metes de l’objectiu 7

7.1. Per al 2030, garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, fiables i moderns.

7.2. Per al 2030, augmentar substancialment la proporció d’energia renovable en el conjunt de fonts d’energia.

7.3. Per al 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

7.3.a) Per al 2030, augmentar la cooperació internacional per tal de facilitar l’accés a la investigació i a les tecnologies relatives a la energia neta, incloses les fonts d’energia renovables, les eficiències energètiques i les tecnologies avançades i menys contaminants de combustibles fòssils, i promoure la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies d’energia no contaminant.

7.3.b) Per al 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per tal d’oferir serveis d’energia moderns i sostenibles per a tots els països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els menuts estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, d’acord amb els programes de suport respectius.

Què es pot fer amb l’energia i com funciona?

Hi ha diversos tipus l’energia, com la utilitzada per encendre un llum, la calefacció o la refrigeració de casa nostra, per cuinar els aliments, o moure els cotxes, els autobusos o els avions.

llum

Què és l’energia?

L’energia ens dóna l’oportunitat de desenvolupar activitats com el muntanyisme, tocar el tambor, o fins i tot pensar. L’energia s’emmagatzema als nostres músculs i les nostres cèl·lules cerebrals.

Quines formes d’energia hi ha?

Hi ha diversos tipus denergia, com lenergia utilitzada per encendre un llum i escalfar o refrigeració a les nostres llars, per cuinar o moure cotxes, autobús o avió.

On trobes l’energia?

L’energia no es pot posar a la mà perquè no té cap forma. Problema, com Una pilota de futbol o un floc de neu té forma però no energia. El que sigui aquí n’hi han moltes maneres en què es manifesta l’energia, algunes de les quals podem veure (com la llum d’una bombeta) o sentir (com quan toquen una cosa una mica calenta ) L’energia pot canviar duna manera a una altra.

Quina és l’energia utilitzada?

L’energia es fa servir per fer feina. Necessitem energia per escalar muntanyes, o fem servir energia quan mengem i notem que estem creixent. L’energia crea moviment. Quan veiem un objecte en moviment, ho sabem. Aquesta energia es fa servir un full onejant el vent, un bol d’aigua Un automòbil bullint o en moviment ens mostra que es fa servir energia. Sabem que aquesta energia existeix perquè observem o veiem què fa l’energia, moviment d’energia autos, operar maquinària, escalfar el nostre menjar o il·luminar les nostres aules.

Els principals tipus denergia assequible i no contaminant

Energia solar

L’energia solar, també anomenada fotovoltaica, és aquella que es genera amb la llum del sol. Els panells solars tenen un impacte visual, però aquesta energia és assequible i no contaminant. La principal limitació, però, és que no serveix per a qualsevol territori. D’altra banda, perquè l’energia solar és limitada a determinades hores del dia. És per això que, en molts casos, es combina amb l’ús de fonts d’energia tradicionals.

La energía solar, por primera vez, se está convirtiendo en la manera más  barata de generar electricidad

Energia hidroelèctrica

L’energia hidroelèctrica és la que s’obté a partir de la força de l’aigua. Aquesta, estancada, quan s’allibera genera electricitat. No en va, per construir una presa cal negar una zona. Ara bé, sí que és una energia renovable i infinita, a priori. Una variant seria l’energia mareomotriu que, en comptes d’embassaments, aprofita les onades i els moviments del mar. L’energia hidroelèctrica, al mix energètic mundial, suposa, el 2020, una generació de 993,04 milions de tones.

IHA: invertir en energía hidroeléctrica es necesario para hacer frente a la  crisis climática y el COVID-19 - World Energy Trade

Energia eòlica

L’energia eòlica és la que es genera gràcies a la força del vent. Els panells d’energia eòlica són una opció perquè és renovable i s’obté de manera natural. Ara bé, un dels problemes bàsics rau en el fet que només es genera energia quan hi ha vent. L’energia eòlica és una de les opcions preferides per a les institucions.

Guía completa para invertir en energía eólica - Admirals

Energia geotèrmica

L’energia geotèrmica, o termal, és la que es genera a partir de la calor de la terra. A l’època de Roma hi havia diversos centres d’energia termal que s’utilitzaven sobretot per als banys. El problema és, però, que aquesta energia sí que genera contaminació a través de les emissions. Avui dia, l’energia geotèrmica té un paper molt reduït al mix energètic mundial.

Introducción a la energía geotérmica | Rincón Educativo

Biomassa

La biomassa requereix una gran producció forestal les restes de la qual s’utilitzen per generar energia elèctrica. El principal problema és que, si es genera energia en quantitats industrials, sí que hi ha generació de gasos contaminants.

Biomasa | Arquitectura Sostenible

Energia assequible i no contaminant

Bones, nosaltres som uns alumnes del col·legi Cultural Badalona, que estem investigant sobre les energies asequible y no contaminant, en aquesta pàgina trobareu informacio varia sobre aquest tema, la energia assequible i no contaminant

Hay habitantes que no tienen acceso a la energía y ni siquiera pueden cocinar sus propios alimentos, por lo que dependen del uso de leña, carbón vegetal o desechos animales como fertilizante. Sin querer, contaminan el medio ambiente y corren el riesgo de envenenarse fatalmente al usarlos como combustible en sus hogares.

Algunos recursos renovables no están distribuidos uniformemente en todo el mundo. Por ejemplo, hay países que tienen más probabilidades de tener energía eólica, energía solar, energía geotérmica, etc. Esto impide el acceso universal a estas energías y complica aún más la fiabilidad de su uso.

N’hi han dos principals: la energia assequible i no contaminant:

Energia assequible

Qué es?

Per garantir accés universal a electricitat assequible el 2030, cal invertir en fonts denergia neta, com la solar, eòlica i termal. L’adopció d’estàndards eficaços en funció del cost en una varietat de tecnologies també podria reduir en 14% el consum mundial d’electricitat als edificis.

Energia contaminant

Qué es?

Es coneix com a energia no contaminant a les energies renovables o alternatives ja que no produeixen gasos d’efecte hivernacle, aquestes no s’esgoten, ja que es regeneren contínuament. Les més importants són l’energia hidroelèctrica, eòlica, solar, biomassa i geotèrmica.